Gmina Nieporęt jest gminą wiejską, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, około 30 km od jej centrum na terenie powiatu legionowskiego. Ze względu na swoje położenie i walory naturalne, w szczególności rozległe kompleksy leśne i Jezioro Zegrzyńskie, jest doskonałym miejscem do wypoczynku.

Pierwszy zapis o Nieporęcie pochodzi z roku 1387, kiedy erygowano parafię w Wieliszewie. Już na przełomie wieku XIV i XV była to znaczna osada bartnicza. W roku 1484 Bolesław V książę mazowiecki sprzedał Nieporęt dwom braciom Prażmowskim. Po śmierci ostatnich książąt mazowieckich Janusza i Stanisława Nieporęt wraz z całym Mazowszem w roku 1526 stał się królewszczyzną. Nieporęt został wybrany przez Zygmunta III Wazę po tym, jak w 1956 roku przeniósł swą siedzibę z Krakowa do Warszawy, na miejsce ulokowania dworu myśliwskiego. Leżący w głębokiej puszczy w widłach Wisły i Narwi, a jednocześnie przy szlaku prowadzącym od Warszawy przez Bródno ku przeprawie na Narwi i dalej odgałęzieniem szlaku bursztynowego na Jaćwierz był idealnym ku temu miejscem. Puszcza nadnarwiańska obfitowała w liczne cieki wodne, stąd też król Zygmunt III nakazał „zebrać wody z puszczy” i tak powstał Kanał Królewski, w 1963 roku włączony do Kanału Żerańskiego.

Gmina Nieporęt charakteryzuje się dużą zmiennością krajobrazu i znacznymi obszarami o wysokich wartościach przyrodniczych, co czyni ją idealnym miejscem dla tych, którzy cenią wypoczynek na łonie nieskażonej przemysłem natury. 80% ogólnej powierzchni gminy wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina jest też ważnym punktem Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – POLSKA, gdyż położona jest na styku dwóch korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym: Podwarszawskiego i Dolnej Narwi, łączących obszary węzłowe Środkowej Wisły i Doliny Dolnego Bugu (jest to korytarz o charakterze leśno-łąkowym). Na jej terenie znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Łęgi Czarnej Strugi, Wieliszewskie Łęgi i Puszcza Słupecka. Ponadto jest tu 19 pomników przyrody.

Nieporęt może pochwalić się dużą lesistością – całkowita powierzchnia lasów wynosi 4417 ha, co stanowi 44% jej ogólnej powierzchni (dla porównania: średnia lesistość w województwie mazowieckim wynosi 22%, a w kraju – 28%). Jej atutem jest Jezioro Zegrzyńskie – sztuczne jezioro przepływowe o powierzchni 3300 ha i średniej głębokości 5,7 m, służące zaopatrzeniu w wodę pitną dla Warszawy, retencjonowaniu wód rzeki Narew i Bug oraz celom rekreacyjno-wypoczynkowym. Z Jeziora Zegrzyńskiego wypływa, przechodzący przez środkową część gminy, Kanał Żerańsk,i który przez śluzę na warszawskim Żeraniu łączy szlaki żeglugowe rzeki Wisły i Narwi.

Rozległe treny leśne i łąkowe Nieporętu są podstawowym, zewnętrznym obszarem regeneracji powietrza aglomeracji warszawskiej. Stanowią część osłony ekologicznej Warszawy biegnącej od rozległych kompleksów leśno-łąkowych Kampinoskiego Parku Narodowego, przez lasy i łąki Gminy Nieporęt, położone na wschód i południe od Warszawy, ku lasom Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Środkowa część Gminy rozciągająca się w kierunku Warszawy, od Jeziora Zegrzyńskiego wzdłuż Kanału Żerańskiego, jest fragmentem ważnego klina nawietrzniającego, doprowadzającego czyste i wilgotne powietrze do wnętrza miasta przy północnych wiatrach.

Przez teren gminy Nieporęt przebiega kilka ważnych szlaków komunikacyjnych. Najważniejszym jest droga krajowa Nr 61 z Warszawy przez Ostrołękę, Łomżę do Augustowa i Suwałk i dalej do państw nadbałtyckich oraz drogi wojewódzkie: Nr 631, 632 i 633. Nieporęt jest postrzegany jako gmina stanowiąca nie tylko atrakcyjne miejsce do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, ale także uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz rekreacji, wypoczynku i uprawiania sportów wodnych nad Jeziorem Zegrzyńskim.